Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp

Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp

Cruisebransjen og havnene møttes i Oslo for å diskutere hvordan bransjen kan bli utslippsfri. Konferansen «GreenPort Cruise and Congress» samlet deltakere fra tre verdensdeler 16. – 18. oktober.

Mål, samarbeid og valg av drivstoff på cruiseskip var noen av temaene.Torstein Hagen, skipsreder og eier av Viking Cruises, var en av foredragsholderne. (Foto over: Johnny Syversen)

- Cruiseindustrien bidrar med svært lave utslippstall, men vi skal fortsatt jobbe for lavere utslipp, sa Hagen. De neste årene skal han investere 50 MRD i nye cruiseskip.

- Jeg er heldig som startet sent i cruisebransjen. Derfor er mine skip moderne og miljøvennlige, sa Hagen.

Til Oslo Havn uttrykte han at; - Kravene for verdensarvfjordene bør gjelde i flere fjorder, også i Oslofjorden. Oslo Havn bør spille en viktig rolle for å følge opp kravene.

Deler av debatten på Green Port konferansene dreide seg om bruk av drivstoff. Hagen var imot bruk av både batteri og LNG (naturgass). En tilfredsstillende batteriteknologi for cruiseskip finnes ikke. Dessuten fryktet han at LNG i fremtiden vil få samme lave status som diesel. Han mente bransjen burde diskutere bruk av hydrogen, bio- og syntetisk drivstoff.

Skipsrederen støtter utbygging av landstrøm, og ser for seg et mulig offentlig- privat samarbeid om finansiering.
- Dessuten bør vi benytte økonomiske virkemidler som innføring av turistskatt. Den bør gå til miljøvennlige tiltak, eller andre gode formål. Turistskatten regulerer markedet, mente Hagen.

Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp

Dialog på konferansen. Sveinung Oftedal, Klima- og miljødepartementet, Torstein Hagen, Viking Cruises, Anders Valland, Sintef og Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Foto: Johnny Syversen

Optimist
Tor Svensen, direktør for maritim teknologi i Royal Caribbean Cruises, var optimist på bransjens vegne.
- Det er ingen tvil om at bærekraft må være den høyeste prioritet i cruisebransjen. Vi må utvikle ny, grønn teknologi og bygge om eldre skip, mente han.

Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp

Bærekraft har høy prioritet. Vi må utvikle riktig teknologi for å redusere utslippene, sa Tor Svensen, visepresident i maritim teknolgi i Royal Caribbean Cruises. Foto: Johnny Syversen

Tom Strang, maritim direktør i verdens største cruiseselskap Carnival-gruppen, presenterte selskapets strategi for å redusere utslippene.
- Carnival har valgt LNG (naturgass) som det viktigste drivstoffet for neste generasjon store cruiseskip. Det første LNG-skipet kom i år. Neste år får vi et skip som går på batteri. Nå skal vi også teste bruk av hydrogen, sa han.

Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp

Tester ulike løsninger for nullutslipp. Carnival har stort fokus på å redusere utslipp, fortalte Tom Strang, direktør i Carnival. Foto: Johnny Syversen  

Stor utfordring
Sveinung Oftedal i Klima- og miljødepartementet representerer Norge som forhandler i FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

- I dette århundret går vi inn i en avgjørende tid for skipsfarten. Fremtiden er nullutslipp. Det blir en stor utfordring for sjøfarten, sa han.

Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp


Spennende tider. Maritim bransje har en stor jobb foran seg, sa Sveinung Oftedal, fra Klima- og miljødepartementet. Foto: Johnny Syversen

Fokuset i den maritime næringen har endret seg i takt med klimaendringene og FNs bærekraftmål. IMOs mål er halvering av CO2 utslippene i maritim sektor innen 2050. Men næringen skal jobbe for at klimagassene fases ut så raskt som mulig.

- Næringen står overfor store endringer. Den skal implementere IMOs bestemmelser, innføre lav- og nullutslippsteknologi og benytte alternativt drivstoff, sa Oftedal. Norge var blant landene som tok initiativet til en slik strategi. IMO har anslått at internasjonal skipsfart står for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene. Uten tiltak ville utslippene ha økt med mellom 50 og 250 prosent innen 2050, avhengig av utviklingen i verdenshandelen.

- Vår forsking viser at IMOs mål er innenfor rekkevidde. Det er mulig å halvere utslippene innen 2050. Men vi trenger klare krav fra politikere og myndigheter for å oppnå målene, sa Anders Valland, forskningsleder i Sintef Ocean.

Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp

Optimistisk forsker. Anders Valland fra Sintef Ocean mener IMOs mål om halvering av klimautslippene innen 2050 kan nåes. Foto: Johnny Syversen

Har tro på bransjen
Stortinget har vedtatt krav om utslippsfri transport i verdensarvfjordene innen 2026. Flere i cruisebransjen etterlyste en definisjon på hva som regnes som utslippsfritt. Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, sa at regjeringen har tro på at cruisebransjen vil klare nullutslippskravene i verdensarvfjordene og at politikerne vil jobbe for at bransjen skal klare det.

- Regjeringen vil bidra med gode reguleringer, virkemidler og politikk som møter klimautfordringene og målene vi har satt, sa han.

Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp


Tror utslippsmålene nåes. Bransjen og politikerne må sammen jobbe for å nå målene, sa Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Foto: Johnny Syversen

Samarbeid er best
Roger Strevens, sjef for bærekraft i Wallenius Wilhelmsen, har tro på at maritim næring kan oppnå nullutslipp.

- Det beste virkemiddelet er å inngå partnerskap, samarbeide og dele erfaringer for å finne nye løsninger. Derfor er det fint at bransjen kan møtes og lære på GreenPort Cruise and Congress, sa han.

Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp


Stor shippingaktør tror på nullutslipp. Roger Strevens, direktør for bærekraft i bilrederiet Wallenius Wilhelmsen. Foto: Johnny Syversen

 

Isabelle Ryckbost, generalsekretær i den europeiske havneorganisasjonen ESPO, mente at Europa er klar for det grønne skiftet. Havnene spiller en viktig rolle for å få det til.

- Havnene må være ambisiøse, men ikke love mer enn de kan gjøre. Shippingbransjen må selv bli grønn, hun.

Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp


Havnene skal bidra, men klarer ikke nullutslippsmålet alene, sa Isabelle Ryckbost, generalsekretær i ESPO. Foto: ESPO

Havnene kan bidra til mer miljøvennlige havneoperasjoner, samt fasilitere og investere i infrastruktur som gjør shipping grønnere. Havnene, havneoperatørene og vareeiere må samarbeide og etablere partnerskap for å oppnå de beste resultatene.
- Vi trenger også ambisiøse politikere, som samtidig kan være fleksible på hvilke løsninger som velges for å oppnå målet om bærekraft, sier Ryckbost.


Byene i bresjen

- Byene kan ta lederskap for en bedre klimapolitikk, sa Marthe Scharning Lund, byråd for næring og offentlig eierskap i Oslo.
Hun løftet frem Oslo som et godt eksempel. Oslo har lansert en ambisiøs nullutslippsplan for Oslo havn og innført klimaregnskap. Samtidig har byrådet tatt initiativ til å danne en allianse med havner i inn- og utland for å redusere klimagassutslippene. 

Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp

Ambisiøs miljøhovedstad. Oslo jobber for å bli en nullutslippshavn. Foto: Johnny Syversen Havnedirektør Ingvar M. Mathisen mener «GreenPort Cruise and Congress» har brakt maritim næring et skritt nærmere nullutslipp-fremtiden.

- Det var viktig for cruisebransjen og havnene å møtes for diskutere nye løsninger. Vi må lære mer, og samarbeide for å velge riktig retning slik at cruisenæringen bli mer bærekraftig. Selv om cruiseindustrien utgjør under en prosent av næringsflåten i verden, er den en del av problemet når det gjelder lokale og globale utslipp. Samtidig er det ikke noe annet segment i den maritime næringen som har større finansielle muskler til å innovere og investere i grønn teknologi. Det kan den øvrige flåten dra nytte av, han og la til;

- Jeg glad for at Oslo Havn kunne være vert for denne konferansen når Oslo er miljøhovedstad i 2019. Dessuten er jeg svært fornøyd med de mange positive tilbakemeldingene fra foredragsholdere og delegater. Tusen takk til alle som har bidratt i planleggingen og gjennomføringen. Det bidro til at denne konferansen ble en suksess, sier havnedirektøren.

Cruisebransjen og havnene staker ut veien mot null utslipp


I riktig retning. Dialog og samarbeid er sentralt mot målet om nullutslipp. Årets miljøkonferanse i Oslo var en viktig møteplass. Ingvar. M. Mathisen, havnedirektør i Oslo. Foto: Johnny Syversen

For videoer fra konferansen - se Oslo Havns Facebookside.