Øver sikkerhet i havna

Øver sikkerhet i havna

Jevnlige øvelser er viktig for å teste planverket i praksis, sier sikkerhets- og beredskapssjef Camilla Furuholmen i Oslo Havn KF. 16 januar var den årlige øvelsen for de sikkerhetsansvarlige på havneanleggene.

Rundt 20 personer fra 14 ulike havneterminaler deltok i øvelsen i regi av Oslo Havn. Her ble sikkerhetskultur, heving av det maritime sikringsnivå og ulike krisescenarier som bombetrusler testet.
 
- Oslo Havn har som grunneier og havnemyndighet et overordnet ansvar for at sikkerhet og beredskap er godt ivaretatt i havna. Vi planlegger, koordinerer og samordner beredskap- og sikkerhetsarbeidet i god dialog med aktørene i havna, forteller Camilla Furuholmen. (Bilde over foto: Trude Thingelstad)

Alle havneterminaler skal følge det internasjonale regelverket for sikring av skip og havneanlegg (ISPS). Det krever at alle aktører som driver virksomhet i Oslo Havn gjør sårbarhetsvurderinger og har godkjente sikkerhetsplaner. Flere øvelser gjennomføres i løpet av året på ulike havneanlegg.  

 

Øver sikkerhet i havna

Stort engasjement. Gode diskusjoner og innspill under table- top øvelsen hos aktører fra cruise- og passasjerterminalene. Fra venstre: Anette Brække (Oslo Havn), Ulrich Rohrhirsch (Color Line), Espen Knutsen (Color Line), Margrethe Sande (DFDS) og Irene R. Larsen (Color Line)

Sikkerhetskultur

Den menneskelige faktor er den viktigste i alt sikkerhetsarbeid, sa Roar Thon, fagdirektør for sikkerhetskultur fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NMS). Han snakket om sikkerhetskultur under øvelsen.

Øver sikkerhet i havna


 - Sikkerhet sitter mellom ørene, og at alle bruker hodet og er årvåkne er 80 % av godt sikkerhetsarbeid. Sikkerhetsnivået må tilpasses den enkelte virksomhet, og legges på et nivå som balanser sikkerhet og drift på en god måte, sa Thon. (bilde til venstre).


Havneanleggene i Oslo

I Oslo havn er det i dag 14 ulike ISPS- havneanlegg. De fleste driftes av private aktører etter avtale med Oslo Havn KF. Havneanleggene i Oslo strekker seg fra Color Line på Hjortnes og til Ormsund i Sydhavna. Aktiviteten på de ulike havneanleggene spenner fra ferge- og passasjertrafikk i byhavna til mer komplekse godsoperasjoner som container, olje og stykkgods i godshavna i Sydhavna.

Havnedriften reguleres gjennom ulike regelverk. Beredskap og sikkerhet for havnevirksomheten i varetaes blant annet gjennom risikoanalyser, sikkerhetsplaner og arbeid hos de ulike virksomheter, offentlige aktører, og av den operative beredskap hos nødetatene. Havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter regulerer havneanlegget og setter krav til jevnlige øvelser.