Mer frukt og grønt sjøveien til Oslo

Mer frukt og grønt sjøveien til Oslo

BAMA har overført 2000 transporter av frukt og grønt fra vei til sjø siden 2017. Samarbeidsprosjekt mellom Oslo Havn, Yilport Oslo, vareeiere, sjø- og logistikkaktører gir resultater.

Prosjektet Cool Oslo Shortsea vil flytte frakt av ferskvarer fra vei til sjø. Første fokus var på frukt og grønt. Deretter ble flere fersk- og kjølevarer med tilsvarende høye kvalitetskrav inkludert.
Målet er at logistikk og sjøaktører skal levere havnetjenester med den kvalitet som forventes for fersk- og kjølevarer fra Europa. Og for varer med krav til just-in-time produksjon, temperatur- og atmosfærekrav. Anløpstidspunkt, frekvens, regularitet og effektiv transport mellom havna og lageret er også viktige faktorer for disse varene.

Bilde over. Ferske varer. Frukt og grønt har strenge krav til rett temperatur, lagring og rask transport. BAMA ser at sjøtransporten kan frakte mer ferskvarer fra Europa til Norge. Foto:Bama

Mer frukt og grønt på sjøen

BAMA har innlemmet sjøtransport i sin transportstrategi for ferskvareimport fra Europa. Coop er også med i prosjektet. BAMA importerer nå mer frukt og grønt sjøveien, fremfor med lastebil.

Mer frukt og grønt sjøveien til Oslo

- Nå ser vi at sjøfrakt kan levere på pris, utslippskrav og kvalitet slik at butikkene får frukt og grønt når de skal. Det gjør at vi i fremtiden vil øke bruken av sjøtransport, og har tro på at sjøfrakt kan ta en større del av vårt transportbehov. Det passer godt inn i vår miljøprofil, sier logistikksjef, Arve Aspli i BAMA. (Bilde til høyre)

Flere må velge den miljøeffektive sjøveien

- Vi ser at vareeiere, rederier og logistikkaktører har arbeidet målrettet for å forbedre og levere den kvaliteten som må til. Tett samarbeid i verdikjeden er nødvendig. Oslo Havn ønsker å bidra til at flere vareeiere kan velge den miljøeffektive og bærekraftige sjøtransporten for sine kunder. Slik får vi mer av ferskvarene over på sjøen og bort fra veiene, sier trafikkdirektør, Einar Marthinussen.

Mer frukt og grønt sjøveien til Oslo

 Bilde: Vil samle aktørene. Oslo Havn KF vil bidra til at flere oppdager den miljøeffektive sjøveien, sa trafikksjef Einar Marthinussen på seminaret i Rotterdam. 

Blomster og fisk

Prosjektet ble i 2018 utvidet til å se på mulighetene for å få planter og blomster, frysevarer, drikkevarer som alkohol og juice, farmasøytiske produkter, samlastet gods og fisk over på sjøen.
Dette var tema for et seminar i Rotterdam i november 2018, i regi av Oslo Havn med deltagere fra alle de europeiske aktørene i sjøtransportkjeden, dvs rederier, terminaler, havner og logistikkaktører. 

Den videre oppgave for alle aktørene er å sikre at kvaliteten i alle ledd i transportkjeden økes,  slik at sjøtransporten som helhet klarer å levere bedre tjenester for flere varegrupper og vareeiere.

 - Her vil Oslo Havn KF og Yilport Oslo ta en aktiv rolle, sier Einar Marthinussen.

Samarbeid gir resultater

Oslo Havn startet i 2017 prosjektet Cool Oslo Shortsea sammen med Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Interfrukt, COOP og BAMA for økt bruk av sjøtransport på import av fersk frukt og grønnsaker fra Europa. Prosjektet synliggjorde et betydelig overføringspotensial av gods fra veg til sjø. Hele 50 % av totalt 20.000 transporter fra sørvest Europa ble vurdert som overførbart, under forutsetning at kvaliteten i sjøproduktet tilfredsstilte kvalitetskravene i hele forsyningskjeden. BAMA tok føringen, og har sammen med rederier og logistikkaktører på land, havner og terminaler, bidratt til å overføre ca. 2.000 transporter allerede etter ett år. Prosjektet er utvidet med flere varegrupper.