Naturmangfold

Naturmangfold

Mål: Bidra til gode grøntområder og bevaring av naturmangfold.
Oslo Havn KF jobber for et renere hav, friskere luft og en grønnere by.

Oslo Havn gjør det grønt og trivelig der vi kan, og gir plass til truede arter.

Spesielt øyene i indre Oslofjord har mange sårbare og artsrike områder. Våre havneaktiviteter kan påvirke dette negativt. Vi gjør det vi kan for å redusere denne risikoen, og bidrar til å bevare det biologiske mangfoldet i vårt nærområde.

På land er den største utfordringen alle de fremmede plantene som truer med å utkonkurrere de stedegne. Oslo Havn bekjemper fremmede arter hver sesong, og hindrer dem i å spre seg til de vernede områdene, som f.eks. Hovedøya. Oslo Havn arbeider også med å overvåke og beskytte de få ønskede planteartene i havna.

2017 var første året uten fremmedarten, Boersvineblom, siden den ble oppdaget i 2010. Dette kan vi være stolte av og takke dedikert teknisk personell med gartner kunnskaper som hvert år leter etter denne agressive fremmedarten. For mer informasjon se oppdatert rapport om arter i Oslo havns geografiske område.

Oslo Havn ønsker å bidra til at Vannområde Oslo tilfredsstiller Vannforskriftens krav om god økologisk tilstand. Det er satt ut kunstige rev og blåskjelltau i Bjørvika utenfor Operaen, og på Tjuvholmen. Revene har ført til et sunnere økosystem og blåskjelltauene gir renere vann. Oslo Havn overvåker revene, og vurderer tiltak om nødvendig. Oslo Havn har vært med på en stor opprydning i Oslos havnebasseng som har bidratt til mer liv i fjorden. Vi er som alle som er glade i sjøen opptatt av å sikre biologisk mangfold i fjorden, uten at det er vår oppgave å ta stilling til om hummeren skal fredes eller ikke. Dette spørsmålet overlater vi til de faglige myndigheter å ta stilling til.  

Naturmangfold

Blågrønn strategi i Oslo Havn

Nei-arter i Oslo Havn – fremmede arter

Ja-arter i Oslo Havn – truede eller sårbare arter

Oslo Havn hadde dykkere nede for å dokumentere tilstanden på de kunstige revene under Tjuvholmen og i Bjørvika ved operaen i desember 2013. Denne rapporten viser funnene og status observert.